e-belle.pl

koszyk
Ilość 0 szt.
Razem: 0,00 PLN

 
Virtuemart Extensions

 

 

   
 

POLECAMY ZAPACHY:

 

 

 

 

WYSZUKAJ PO CENIE


Cena

od: do

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.e-belle.pl jest Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000102872, posiadająca numer NIP 125-00-04-407 oraz Regon 010089452.

Adres do korespondencji i przesyłek zwrotnych: 05-250 Radzymin, ul. Strzelców Grodzieńskich 6,

DEFINICJE

Sklep internetowy lub Serwis – sklep internetowy prowadzony pod adresem ww. domeny Sprzedający - Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna,

Kupujący lub Klient - konsument oraz inne podmioty, w tym przedsiębiorcy, dokonujący zamówienia bądź zakupu w przedsiębiorstwie Sprzedającego.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji (wysyłki) – czas pomiędzy złożeniem zamówienia przez Kupującego, a wysłaniem towaru, wykonaniem usługi lub przygotowaniem towaru do odbioru przez Kupującego.

Czas dostawy – czas pomiędzy przekazaniem przesyłki firmie przewozowej a doręczeniem przesyłki odbiorcy.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedającym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienie specjalne – zamówienie realizowane w oparciu o odrębną umowę, którego realizacja odbywa się na zasadach określonych w pkt. 1.2 c) niniejszego Regulaminu.

I. PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość są towary lub usługi prezentowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.2. Postanowienia Regulaminu sprzedaży określają wzajemne prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży wysyłkowej w sposób następujący:

a) w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży, reklamacji i zwrotów regulamin obowiązuje kontrahentów Sprzedającego będących konsumentami,

b) do sprzedaży podmiotom nie będącym konsumentami stosuje się ogólne zasady zawierania i wykonywania umów określone w kodeksie cywilnym, w tym w zakresie rękojmi za wady towaru zwrotu towaru i przedpłat oraz niniejszy Regulamin z wyłączeniem przepisów o sprzedaży konsumenckiej,

c) do sprzedaży na specjalne zamówienie (wszystkim kontrahentom) stosuje się ogólne zasady zawierania i wykonywania umów określone w kodeksie cywilnym, w tym w zakresie rękojmi za wady towaru, zwrotu towaru i przedpłat, niniejszy Regulamin, z wyłączeniem przepisów o sprzedaży konsumenckiej.

1.3. Sprzedający jest uprawniony w każdym czasie do zmiany wszelkich informacji i treści prezentowanych w Serwisie, w tym treści niniejszego Regulaminu, asortymentu oraz cen towarów i usług, z zastrzeżeniem, że wiążące dla stron umowy są informacje i ceny widoczne w Serwisie w chwili złożenia zamówienia.

1.4 Sprzedający prowadzi działalność za pośrednictwem Serwisu na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski, z możliwością wysyłki na każdy wskazany przez Klienta adres dostawy (krajowy lub zagraniczny).

II. WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1. Prezentowane w Serwisie informacje dotyczące towarów i usług mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a w szczególności:

a) Sprzedający nie gwarantuje, że widoczne w Serwisie towary znajdują się w magazynach Sprzedającego lub jego dostawców,

b) Sprzedający nie gwarantuje wysłania towaru w czasie podanym w opisie produktu, a informacja o czasie realizacji ma charakter orientacyjny.

2.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania i wycofywania ofert specjalnych, promocji i wyprzedaży. Szczegółowe informacje na ich temat mogą być zawarte w odrębnych regulaminach.

2.3. Świadczenie usług przez Sprzedającego, w tym dodatkowo płatnych usług związanych z realizacją zamówień, odbywa się warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i/ lub odrębnych regulaminach opublikowanych na stronach Serwisu.

2.4 Ceny widoczne w Serwisie:

a) zawierają podatek VAT,

b) podane są w złotych polskich i jest to waluta zawieranych transakcji,

c) nie zawierają kosztów dostawy,

d) zawierają koszt jednorazowego pakowania towaru i przygotowania jednej wysyłki,

e) obowiązują tylko w przypadku zamówień składanych przez Sklep internetowy.

2.5. Jeżeli z przyczyn obiektywnych (awaria, błąd) informacja widoczna na stronie internetowej jest nieprawidłowa, a w szczególności nieprawidłowa jest cena produktu, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o prawidłowej informacji lub cenie i przystąpi do realizacji zamówienia po uzyskaniu akceptacji poprawionej treści (ceny) przez Kupującego

2.6. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT. Sprzedający wystawia faktury VAT tylko na wyraźne żądanie Kupującego. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.

2.7. Sprzedający może przesłać fakturę drogą elektroniczną o ile Kupujący wyraźnie nie zaznaczy, że faktura powinna być wysłania razem z towarem.

2.8. W przypadku zakupu plików elektronicznych bądź usług, Sprzedający przesyła obraz faktury pocztą elektroniczną.

2.9. Faktura korygująca wystawiana jest i przesyłana do Kupującego w formie papierowej lub elektronicznej. Kupujący jest zobowiązany podpisać i odesłać jeden egzemplarz faktury. Termin zwrotu ewentualnej zapłaty liczony jest od dnia otrzymania podpisanego egzemplarza faktury korygującej przez Sprzedającego.

2.10 Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

3.1. Zamówienia składane są za pośrednictwem Sklepu internetowego, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie składania zamówienia lub w inny sposób określony w Serwisie.

3.2. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza jednocześnie, iż Kupujący zapoznał się z Regulaminem i wyraził akceptację wszystkich jego postanowień.

3.3. Rejestracja Klienta (założenie konta) w Serwisie nie jest wymagana.

3.4. Kupujący bez względu na sposób złożenia zamówienia zobowiązany jest podać kompletne informacje, obejmujące:

a) wyszczególnienie zamawianych towarów,

b) imię i nazwisko Kupującego i nazwę firmy jeżeli dostawa jest do miejsca pracy,

c) imię i nazwisko odbiorcy (tylko w przypadku gdy zamówienie ma być wysłane do innej osoby niż Kupujący),

d) adres Kupującego (dokładny adres - ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),

e) adres dostawy (w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby Kupującego)

f) telefon kontaktowy Kupującego (ew. wskazanego odbiorcy),

g) inne informacje, jeżeli są konieczne do poprawnej realizacji zamówienia i dostawy towaru.

3.5.Za wszelkie szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych lub błędnych informacji o których mowa w pkt 3.4. odpowiedzialność ponosi Kupujący.

3.6. Przedmiotem umowy sprzedaży mogą być wyłącznie produkty widoczne w Sklepie internetowym w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

3.7. Przedmiotem umowy sprzedaży na specjalne zamówienie mogą być również towary, które nie są widoczne w Serwisie.

3.8. Maksymalna wartość zamówień płatnych za pobraniem wynosi 4000 zł.

3.9. Prawidłowo wypełnione zamówienie po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu stanowi ofertę zakupu kierowaną do Sprzedającego i upoważnia go do zlecenia przewoźnikowi w jego imieniu przesłania zamówionych produktów na wskazany w zamówieniu adres.

3.10. Sprzedający może kontaktować się z zamawiającym w celu weryfikacji przekazanych danych lub żądać potwierdzenia zamówienia.

3.11. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierającego wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt. 3.17 i 3.18 Regulaminu, a realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w dniu złożenia zamówienia lub w kolejnym dniu roboczym, jeżeli zamówienie jest płatne przy odbiorze,

b) w dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku lub kolejnym dniu roboczym, jeżeli zamówienie jest płatne przelewem bankowym lub za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24.

3.12. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie bądź u dostawców Sprzedającego oraz braku możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, Sprzedający zawiadomi o tym Kupującego w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia, a ewentualna zapłata za towar zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Kupującego.

3.13. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący zostanie poinformowany o dostępnych towarach i podejmie decyzję o częściowej realizacji zamówienia bądź jego anulowaniu.

3.14.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się z Sprzedającym przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu wyjaśnienia sprawy.

3.15. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania, pod warunkiem dostępności towaru w magazynie, aż dowyczerpania zapasów. Sprzedający zastrzega, że zamówienie, którego przyjęcie nie zostanie potwierdzone nie zostanie zrealizowane.

3.16. Szczegółowe zasady sprzedaży plików elektronicznych i kluczy aktywacyjnych mogą zostać określone w załączniku do niniejszego regulaminu bądź w odrębnym regulaminie.

3.17. Maksymalna ilość sztuk tego samego towaru objętych jednym zamówieniem nie może przekraczać:

a) 5 sztuk w przypadku gdy cena jednostkowa towaru wynosi do 40 zł

b) 3 sztuk w przypadku gdy cena jednostkowa towaru wynosi od 40,01 do 400 zł

c) 2 sztuk w przypadku gdy cena jednostkowa towaru wynosi od 400,01 do 800 zł

d) 1 sztuki w przypadku gdy cena jednostkowa towaru przekracza 800 zł.

3.18. W przypadku gdy wartość zamówienia złożonego przez Kupującego przekracza 2000 zł lub zamówienie złożone przez Kupującego nie spełnia warunków określonych w pkt. 3.17 Regulaminu, Sprzedający pomimo wcześniejszego potwierdzenia przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną, może uzależnić realizację zamówienia od zawarcia z Kupującym umowy na realizację zamówienia specjalnego.

IV. WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARU

4.1 Wszystkie towary dostarczane są na koszt Kupującego. Ostateczny koszt zamówienia obejmujący koszt dostawy określany jest w trakcie składania zamówienia.

4.2. Ceny przesyłek podane są w „Cenniku dostaw” opublikowanym w Serwisie.

4.3. W przypadku zamówienia towarów dla których podano różne czasy realizacji, właściwym czasem realizacji całego zamówienia jest najdłuższy z podanych czasów.

4.4. Czas wysyłki podany w Serwisie oznacza orientacyjny czas przygotowania produktu do wysłania Sprzedający zastrzega sobie do 14 dni na realizację zamówienia. W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia z powodu braku towaru lub z innych przyczyn, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego.

4.5. Doręczenie zamówionego towaru realizowane jest bez gwarancji określonej godziny dostawy. Gdy doręczający nie zastanie odbiorcy w domu może kontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zostawić pisemne awizo.

4.6. Przy odbiorze przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone lub nie zostało otwarte w trakcie transportu.

4.7. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia (otwarcia) Kupujący lub odbiorca przesyłki ma obowiązek otworzyć przesyłkę w obecności doręczającego, dokonać dokładnych oględzin i przeliczenia towaru oraz sprawdzić jego zgodność z zamówieniem (dokumentem sprzedaży).

4.8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, należy sporządzić protokół szkody i skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.

4.9. Odbiór przesyłki należy pokwitować doręczającemu podpisem. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na Kupującego.

4.10. W przypadku gdy Sprzedający udostępni Kupującemu możliwość odbioru własnego, to zamówienie może być odebrane pod wskazanym w Serwisie adresem po otrzymaniu odrębnego powiadomienia informującego o gotowości towaru do odbioru.

V. PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. pobranie - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

b. przelew bankowy lub przelew elektroniczny - realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Sprzedającego,

c. płatności za pośrednictwem Przelewy 24 (przelew bankowy, przelew elektroniczny) - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności,

d. płatność gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową w siedzibie Sprzedającego.

Płatności przelewem bankowym należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia na rachunek bankowy podany w Serwisie. Zamówienie może zostać anulowane jeżeli nie zostanie opłacone w podanym terminie.

5.2. W przypadku płatności dokonywanych z rachunków zagranicznych lub za pomocą systemów płatności obejmujących kanały płatności obsługiwane przez banki zagraniczne, koszt płatności za zamówienie oraz koszty ew. zwrotów środków z tytułu wpłat dokonanych nieprawidłowo ponosi Kupujący. Walutą transakcji jest polski złoty. Kwota zapłaty za zamówienie zaksięgowana ostatecznie na rachunku Sprzedającego w złotych polskich musi odpowiadać kwocie należnej Sprzedającemu z tytułu złożonego zamówienia, łącznie z kosztami transportu i innymi opłatami uwidocznionymi w zamówieniu.

5.3 W przypadku zapłaty kwoty niższej niż wartość zamówienia, realizacja zamówienia zostanie zawieszona do czasu otrzymania przez Sprzedającego dopłaty.

5.4. W przypadku wpłacenia kwoty wyższej niż wartość zamówienia, Sprzedający dokona zwrotu nadpłaty w następujący sposób:

a) kwota przekraczająca 20 zł zwrócona zostanie przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego,

b) kwota od 0,01 zł do 19,99 zł zostanie zwrócona w sposób określony w punkcie a) lub zwrócona gotówką (włożona do przesyłki).

5.5 Kwota nadpłaty nie przekraczającej 1,00 zł powstałej w wyniku zaokrąglenia wpłaconej kwoty przez Kupującego stanowi przychód Sprzedającego i nie podlega zwrotowi.

5.6 Określone wyżej zasady rozliczania dopłat i nadpłat stosuje się odpowiednio do zamówień realizowanych częściowo bądź zamówień modyfikowanych lub łączonych na życzenie Kupującego.

5.7 Koszty płatności za pobraniem, przelewu bankowego, przelewu elektronicznego oraz koszty płatności dokonywanych za pomocą systemu płatności online "Przelewy 24" lub innego podobnego systemu płatności należne operatorowi tego systemu płatności, ponosi Kupujący za pośrednictwem Sprzedającego.

5.8 W przypadku wybranych towarów Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

VI. ZWROT TOWARU

6.1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia odbioru przesyłki –zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta , pod warunkiem, że zwracany towar nie nie nosi śladów uszkodzeń i jest kompletny (z opakowania nie usunięto żadnych zabezpieczeń, zawieszek, metek, kodów kreskowych lub innych oznakowań), z zastrzeżeniem pkt. 6.2 -6.3.

6.2.W przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, środków spożywczych, suplementów diety, leków, kosmetyków, środków higieny osobistej, perfum, zwrot bez podania przyczyn może nastąpić jedynie wówczas jeśli zwracany towar nie był używany i znajduje się w stanie nie naruszonym (w oryginalnym opakowaniu, łącznie z folią zewnętrzną i innymi zabezpieczeniami, jeżeli takie posiadał) zgodnie z art.38 pkt.4 , 5 i 9 w/w ustawy o prawach konsumenta.

6.3.W przypadku plików komputerowych, kluczy aktywacyjnych, nagrań audiowizualnych dostarczonych drogą elektroniczną określone w § 6.1 prawo odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru nie przysługuje z uwagi na ich przynależność do świadczeń, o których mowa w art.38 pkt.6 w/w ustawy o prawach konsumenta, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami).

6.4. Sprzedający w przypadkach prawem określonych odpowiada względem Kupującego, jeżeli towar sprzedany ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia towaru (rękojmia za wady fizyczne). Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Kupujący traci te uprawnienia, jeżeli w w/w terminie nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie,

6.5. Jeżeli towar sprzedany ma wady, Kupujący może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.


6.6. Kupujący nie będący konsumentem, o którym mowa w pkt. 6.1, w szczególności dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy na zasadach określonych w umowie i kodeksie cywilnym z wyłączeniem przepisów o sprzedaży konsumenckiej.

6.7. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu lub obniżenia zwracanej kwoty.

6.8. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (np.oryginał paragonu fiskalnego lub kserokopię faktury) oraz oświadczenie, którego wzór znajduje się w załączniku A do niniejszego Regulaminu. Zwroty towaru bez dowodu zakupu nie będą przyjmowane.

6.9. W razie skutecznego odstąpienia od umowy zwrot ceny produktu i kosztów wysyłki następuje w ciągu 14 dni po otrzymaniu zwrotu produktu. W przypadku skutecznego odstąpienia co do części zakupionych produktów, zwrot kosztów wysyłki jest proporcjonalny. Zwrot kosztów wysyłki dokonywany jest tylko do równowartości opłaty pobieranej za najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Zwrot następuje w taki sam sposób, w jaki dokonano zapłaty, a w przypadku braku takiej możliwości, zapłata zwracana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

6.10. Zwracany towar Kupujący odsyła na własny koszt na adres korespondencyjny Serwisu. Przesyłki zwrotne nadane za pobraniem nie będą przyjmowane.

6.11. Jeżeli Sprzedający wystawił fakturę VAT, zwrot nastąpi w ciągu 14 dni po otrzymaniu od Kupującego podpisanego egzemplarza faktury korygującej.

6.12. W przypadku nie przyjęcia zwrotu z powodu uchybienia warunków zwrotu przez Kupującego, Serwis może obciążyć Kupującego kosztami w wysokości 15 zł za paczkę z tytułu odesłania zwróconego towaru.

VII. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje należy składać pisemnie. Treść reklamacji powinna zawierać nazwę produktu, numer zamówienia, numer dokumentu sprzedaży, dokładny opis stwierdzonej wady, numer rachunku bankowego i dokładny adres Kupującego. Wzór pisemnej reklamacji umieszczono w załączniku B do niniejszego Regulaminu.

7.2. Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (np. oryginał paragonu fiskalnego lub kserokopię faktury). Sprzedający nie będzie rozpatrywać reklamacji złożonych bez dowodu zakupu.

7.3. Wadliwy produkt należy odesłać wraz opakowaniem zewnętrznym, pismem reklamacyjnym i dowodem zakupu na adres korespondencyjny Serwisu.

7.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Po otrzymaniu wadliwego towaru, Serwis dokonuje jego wstępnych oględzin. Serwis ma prawo kontaktować się z Kupującym w celu poinformowania go o dalszym postępowaniu lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, albo gdy konieczne jest odesłanie towaru do producenta (importera), czas rozpatrywania reklamacji ulega wydłużeniu o czas wykonania badania, ekspertyzy lub uzyskania decyzji producenta (importera).

7.5. W przypadku uznania reklamacji, Kupujący otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego produktu lub produkt wolny od wad. W przypadku uznania reklamacji co do części zakupionych produktów zwrot ceny jest proporcjonalny. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (w kwocie nie przekraczającej kosztu nadania paczki pocztowej ekonomicznej lub listu ekonomicznego wg cennika Poczty Polskiej), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na rachunek bankowy w ciągu 14 dni. Jeżeli Sprzedający wystawił fakturę, to zwrot nastąpi w ciągu 14 dni po otrzymaniu od Kupującego podpisanego egzemplarza faktury korygującej.

7.6. W przypadku nie uznania reklamacji Serwis informuje Kupującego pisemnie podając uzasadnienie nie uznania reklamacji. Serwis odsyła produkt na adres Kupującego podany w zgłoszeniu reklamacji.

7.7. W przypadku gdy reklamacja okaże się bezpodstawna, Klient może zostać obciążony kosztami w wysokości 15 zł za paczkę z tytułu odesłania towaru do Klienta oraz kosztami wykonanych badań i ekspertyz. Sprzedający może żądać zapłaty kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, przed odesłaniem towaru do Klienta.

7.8. W przypadku reklamacji gier komputerowych albo programów multimedialnych posiadających elektroniczny klucz aktywacyjny, Klient może - według własnego wyboru - dokonać reklamacji poprzez Sklep lub dokonać reklamacji tego typu produktu bezpośrednio, kontaktując się z jego producentem (dystrybutorem), który zobowiązany jest wysłać do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki.

VIII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1. Sprzedający w zakresie właściwości towaru nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

a) utraty właściwości lub pogorszenia jakości towaru w wyniku niewłaściwego używania lub przechowywania przez Kupującego w niewłaściwych warunkach,

b) różnic we właściwościach towaru nowego i używanego (częściowo zużytego),

c) różnych efektów stosowania towaru przez różne osoby, w szczególności różnic obejmujących wrażenia, zapach, trwałość, skutki stosowania kosmetyków, perfum, środków higieny osobistej, środków spożywczych u różnych osób.

d) skutków użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją.

8.2. Sprzedający może umieszczać w Serwisie materiały (w szczególności zdjęcia) dotyczące wybranego wariantu produktu do prezentacji wielu wariantów produktu lub linii produktów (np. różnych pojemności, rozmiarów, kolorów). Serwis nie gwarantuje 100% zgodności barw produktu widocznych na zdjęciach z produktem otrzymanym przez Kupującego i nie odpowiada za rozbieżności spowodowane techniką wykonania zdjęć bądź ustawieniami monitora Kupującego.

8.3. W przypadku wątpliwości związanych ze sposobem prezentacji produktu w Serwisie, Klient powinien skontaktować się z Serwisem w celu ich wyjaśnienia przed dokonaniem zakupu.

8.4. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu:

-blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta,

-skutków przekazania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych,

-transakcji dokonanych przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta bądź ujawnienia loginu i hasła przez Klienta.

IX. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA I PRZESYŁKI NIEODEBRANE

9.1. Rezygnacje z zamówień przyjmowane będą tylko w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, z zastrzeżeniem pkt. 1.2 a) Regulaminu, pod warunkiem, że towar znajduje się nadal w magazynie Sprzedającego (nie został wysłany). W przypadku gdy towar został wysłany (przekazany firmie transportowej), Kupujący ma obowiązek odebrać zamówioną przesyłkę.

9.2. W przypadku nie odebrania przesyłki Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami w postaci opłaty za nadanie przesyłki wg Cennika dostaw udostępnionego w Serwisie oraz opłaty manipulacyjnej (przepakowania, ponownego adresowania itp.) w wysokości 15 zł za nie odebraną przesyłkę.

9.3. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty kwoty należnej Sprzedającemu z tytułu opłat wskazanych w pkt. 9.2 w ciągu 14 dni od wezwania na rachunek Sprzedającego wskazany w Serwisie.

9.4. Sprzedający ma prawo potrącić opłaty wskazane w pkt. 9.2 z zapłaty za towar otrzymany od Kupującego.

9.5. Odstąpienie od naliczenia opłaty, o której mowa w pkt. 9.2, Sprzedający może uzależnić od złożenia przez Kupującego wyjaśnień przyczyn nie odebrania przesyłki.

9.6. Ponowne wysłanie przesyłki Sprzedający może uzależnić od zapłaty za zamówienie z góry, chyba, że Kupujący nie ponosi winy za nieodebranie pierwszej przesyłki.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Z chwilą złożenia zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia przez Serwis w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

10.2. Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania przez Serwis. Szczegółowe zasady wykorzystania danych osobowych określa załącznik do Regulaminu.

10.3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na wykorzystanie jego adresu e-mail przez Serwis do przesłania ankiety, zapytania lub innej informacji zawierającej prośbę o ocenę jakości obsługi lub wystawienia opinii dotyczącej realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.

10.4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci, którzy chcą skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres korespondencyjny Serwisu. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

10.5. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących sprzedaży wysyłkowej, w tym w szczególności:

-Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. Zm ),

-Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827),

-Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.),

-Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z dnia 20 września 2007 r.),

-Ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z pózn).

10.6 Wszelkie użyte w Serwisie materiały wizualne, w tym znaki towarowe, są własnością podmiotów uprawnionych i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

10.7 W razie ewentualnych sporów Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw mogących wyniknąć między stronami jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla dokonanej transakcji sprzedaży.

10.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.

10.9. Niniejszy regulamin został opracowany prze kancelarię radców prawnych na zlecenie właściciela Serwisu.

10.10. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których Serwis prowadzi sprzedaż na terenie Polski. Sprzedaż poza terytorium Polski może być prowadzona przez Serwis na podstawie odrębnych regulaminów. Serwis nie prowadzi sprzedaży leków i produktów leczniczych.

10.11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.


ZAŁĄCZNIK A

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej drogą elektroniczną w dniu …............................

w związku ze złożonym przeze mnie zamówieniem o numerze …................................. w Sklepie internetowym ….................................

i dokonuję zwrotu towarów: ..….................….................................................................................

...….................….................................................................................

..…................…..................................................................................

.........................................................................................................

Podstawą prawną odstąpienia jest art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Wskazuję, iż oświadczenie składam z zachowaniem terminu określonego w art. 27 w/w. Ustawy.

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać:

- na rachunek bankowy nr …..........................................................

w banku…...................................................... którego posiadaczem jest …...................................

- .......................................................................

Dane konsumenta odstępującego od umowy:

imię i nazwisko ….........................................................….

dokładny adres: ..................................................................

data i miejsce sporządzenia …...........................................

podpis konsumenta …........................................................(nie dotyczy odstąpienia dokonanego drogą elektroniczną)


ZAŁĄCZNIK B REKLAMACJA

Kupujący (dane składającego reklamację) imię i nazwisko …..................................................

nazwa firmy (jeżeli dotyczy) …........................................................................

dokładny adres ....................................................................................................

Sprzedający: Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6,

Reklamuję produkt ….......................................................................................

o numerze fabrycznym, nr serii: ……...................……....................................

zakupiony w dniu ………………............. numer zamówienia …................................

numer paragonu lub faktury …..................................

W dniu …..................................... stwierdziłem, że ww. produkt posiada wadę,

polegającą na (dokładny opis wady): ……....………...........................................................................

.......................................................................................................

Z produktem wydano kartę gwarancyjną (tak/nie*), Posiadam kartę gwarancyjną (tak / nie*), ale wybieram dochodzenie swoich praw na podstawie trybu dotyczącego niezgodności towaru z umową, a nie z gwarancji. Domagam się: - wymiany wadliwego produktu na nowy, wolny od wad (tak / nie*) - zwrotu ceny produktu (tak/nie*).

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na rachunek bankowy nr ….......................................................... w banku…......................................................

którego posiadaczem jest …..................................…..............................

Do niniejszego pisma reklamacyjnego dołączam dowód zakupu (np.; paragon / kserokopię faktury*).

Uwagi : ….............................................................................................. .

data i miejsce sporządzenia …...........................................

podpis konsumenta …........................................................ ( * niepotrzebne skreślić)


ZAŁĄCZNIK C OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Serwis zobowiązuje się chronić dane osobowe Klienta zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

2. Klient ma prawo wglądu w swoje dane, poprawienia danych oraz żądania ich usunięcia.

3. Zakres wykorzystywanych danych przez Serwis obejmuje dane określone w Dziale III. Regulaminu Serwisu.

4. Dane Klienta przetwarzane są przez Serwis w celu realizacji umowy sprzedaży, wykonania usługi, obsługi posprzedażowej (dostawa towaru, zwroty towaru, obsługa reklamacji).

5. Dokonując rejestracji w Serwisie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis do celów określonych w pkt. 4.

6. Administratorem danych osobowych jest Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Radzyminie.

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez Serwis wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celach określonych w Regulaminie Serwisu.

8. Dane osobowe Klient udostępnia Serwisowi dobrowolnie. Odmowa podania danych może uniemożliwić realizację zamówienia klienta.

9. Serwis zapewnia możliwość zmiany bądź usunięcia danych osobowych Klienta z prowadzonego zbioru na żądanie Klienta skierowane w formie pisemnej (e-mail, list polecony). Serwis może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych prawem. Serwis może odmówić usunięcia danych klienta do czasu uregulowania istniejących zobowiązań Klienta wobec Serwisu, zakończenia postępowania reklamacyjnego bądź innych czynności, które Serwis jest zobowiązany wykonać w związku z zawartą umową.

10. Serwis chroni dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

11. Zbiór danych osobowych klientów ma postać bazy danych umieszczonej na serwerze. Baza danych jest przechowywana z zachowaniem odpowiednich norm bezpieczeństwa danych.

12. Serwis nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą Klienta lub na życzenie Klienta. Serwis może udostępnić dane bez zgody Klienta, jeżeli istnieje taki obowiązek wynikający z przepisów prawa (np. na żądanie Sądu).

Polecamy na prezent - oferta limitowana

facebook

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Realizacja:Enysoft.pl

UWAGA: NASZ SERWIS UŻYWA COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII. (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) Czytaj więcej....

Akceptuję cookie dla tej strony.